Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons

Wanneer u beroep op ons doet, deelt u ons immers persoonsgegevens mee. U moet er dan ook op kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met uw gegevens. In deze privacyverklaring leest u hoe we dit doen.

Deze privacyverklaring is eveneens van toepassing op de website www.verplaetsen.be, beheerd door VERARTCO bvba met zetel te Wijgmaalsesteenweg 32, 3020 HERENT en met ondernemingsnummer BE0812.705.986.

Deze privacyverklaring is tevens van toepassing op de onderliggende ondernemingen met dezelfde zetel te Wijgmaalsesteenweg 32 te HERENT.

Meer bepaald:

 • Installatiebedrijf VERPLAETSEN Willy bvba BE0429.540.744
 • VERPLAETSEN Airconditioning bvba BE0453.988.407
 • VERPLAETSEN Services bvba BE0449.992.205

(hierna samen “VERPLAETSEN” of “wij”).

Door het gebruik van onze diensten en website, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze privacyverklaring. Wij kunnen op elk moment het privacy beleid wijzigen. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Indien u een klant of leverancier bent verwerken wij van u en desgevallend van uw werknemers en/of aangestelden enkel persoonsgegevens wanneer u beslist om deze aan ons, al dan niet via de website, mee te delen: we verwerken naam, adres en contactgegevens (telefoon, GSM en email-adres) en alle andere informatie die u ons bezorgt in kader van de dienstverlening waarvoor u op ons beroep doet.

Indien u bij ons solliciteert, spontaan, via jobs@verplaetsen.be of via een interimkantoor waarmee wij een overeenkomst hebben afgesloten, verwerken we uw naam, adres, contactgegevens, alsook alle informatie die u ons bezorgt in uw cv of begeleidende brief (geboortedatum en -plaats, burgerlijke staat, opleidingen die u heeft genoten, diploma’s behaald, rijbewijs, werkverleden, referenties, hobby’s,..)

Verder verzamelen we de inhoud van elke communicatie zolang dit nodig is om u onze diensten te verlenen.

U kan onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens mee te delen. In dat geval is het wel mogelijk dat bepaalde gegevens verzameld worden via Cookies, bijvoorbeeld om de taal waarin u de website bekijkt te registreren.

Cookies

Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Met behulp van cookies kan het gebruik van de website sneller en efficiënter verlopen. Zij kunnen uw computer of de bestanden erop niet beschadigen.

In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen over bepaalde voorkeuren (taalkeuze, de gebruikte browser, IP-adres,..) en kunnen bepaalde contactgegevens onthouden worden (login, paswoord). Aan de hand van cookies kan u op onze website worden herkend als u deze opnieuw bezoekt en kunnen wij u bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

Cookies stellen ons in staat het gebruik van de website te controleren en te analyseren.

U kunt die cookies altijd weigeren via uw browser instelling. Als u dat doet, is het mogelijk dat de website of delen ervan niet meer naar behoren werken.

Onze website maakt gebruik van functionele en niet-functionele cookies.

Functionele Cookies - worden bewaard tot na de sessie

 • Linken van de actieve server sessie aan de bezoeker (gebruikt voor taalinstellingen, …)
 • Een token om formulieren te beschermen tegen spam

Niet-functionele Cookies - worden maximaal 6 maanden bewaard

 • Tracking cookie voor Google Analytics

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Indien u een klant of leverancier bent, gebruiken wij de persoonsgegevens die u ons meedeelt

 • Voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst
 • Om uw vragen te beantwoorden en met u te kunnen communiceren
 • Om u te informeren over de onderhoudsbeurt van uw installatie (jaarlijks of 2-jaarlijks)
 • Om een attentie/bedanking toe te sturen voor het gestelde vertrouwen in onze firma
 • Indien nodig voor de verdediging van onze belangen

Indien u een sollicitant bent verwerken wij uw gegevens om na te gaan of wij in de toekomst kunnen samenwerken en wij u een job kunnen aanbieden.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroepen wij ons op de noodzaak van de verwerking voor het verlenen van onze diensten aan u, op een wettelijke verplichting, uw toestemming of omwille van een gerechtvaardigd belang van ons, met name het nastreven van onze rechten.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

We delen uw persoonsgegevens met uw toestemming, indien het nodig is om u onze diensten te verlenen, indien nodig voor technische ondersteuning van een leverancier of indien dit wettelijk verplicht is.

De gegevens van sollicitanten delen wij met een externe partij die voor onze rekening in eerste instantie de gegevensverwerking doet, de inkomende sollicitaties opvolgt en selecteert.

We kunnen uw persoonsgegevens delen met de verbonden ondernemingen of met derde partijen die voor onze rekening gegevensverwerking doen. Wanneer deze dienstverrichters, voor onze rekening, handelen als gegevensverwerker wordt door ons niet toegestaan dat zij deze gegevens gebruiken of bekend maken op een wijze die niet overeenstemt met de gevallen omschreven in deze privacyverklaring. Er wordt eveneens een verwerkersovereenkomst met hen afgesloten.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bekend maken wanneer bepaalde wetgeving of een juridische procedure ons daartoe verplicht, in het kader van een onderzoek naar vermoedelijke of actuele frauduleuze en illegale activiteiten of ter verdediging van onze rechten.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om u onze diensten aan te bieden of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoet aan onze wettelijke verplichtingen.

De gegevens worden verwijderd 10 jaar na de beëindiging van elke samenwerking, behalve in geval van een lopend geschil.

Gegevens van sollicitanten worden 1 jaar bewaard.

Wat zijn uw rechten?

Recht op inzage en verbetering

Het recht op inzage en verbetering kunt u, in overeenstemming met Algemene Verordening Gegevensbescherming, te allen tijde uitoefenen. Dit kan door een verzoek te verzendenmet een kopie van uw identiteitskaart naar sophie@verplaetsen.be.

Recht om gegevens te wissen

U kunt op gelijk welk moment en in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming, uw recht om gegevens te wissen uitoefenen door een verzoek te verzenden met een bijhorende kopie van uw identiteitskaart naar sophie@verplaetsen.be.

Naar aanleiding van dergelijk verzoek zullen wij geen verder gebruikmaken van uw persoonsgegevens en zullen wij deze persoonsgegevens enkel nog bewaren voor zover en in de mate dat dit noodzakelijk zou zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Recht op verzet en klachten

Wanneer de verwerking gebeurt op grond van toestemming, kan u deze te allen tijde – geheel of gedeeltelijk - intrekken. Dit kan dan wel tot gevolg hebben dat wij onze diensten niet meer kunnen verlenen. Dit kan door een verzoek te verzenden met een kopie van uw identiteitskaart naar sophie@verplaetsen.be.

Wanneer u een vraag of klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u deze richten aan sophie@verplaetsen.be. Wij verbinden ons ertoe een tijdig gevolg te geven aan deze verzoeken en klachten.

Wanneer u op een bepaald moment vindt dat een van uw rechten niet werden gerespecteerd, kunt u daarenboven ook een klacht neerleggen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Zijn uw gegevens veilig bij ons?

Wij hebben de nodige fysieke, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik en onthullingen.

Zo krijgen enkel bevoegde personen toegang tot uw gegevens. Onze server wordt beschermd door MCSC (Hosting-overeenkomst). MCSC zal steeds de passende technische en organisatorische maatregelen toepassen op bescherming te bieden.

Contact opnemen

Indien u verdere vragen heeft over deze privacy verklaring, uw rechten wenst uit te oefenen, of de door u verstrekte gegevens of instellingen wenst te wijzigen, contacteer ons dan hier: VERPLAETSEN, Wijgmaalsesteenweg 32 te 3020 HERENT of sophie@verplaetsen.be.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x